Adatkezelési tájékoztató – Logó és szlogenpályázat

Az alábbi tájékoztató közreadását az Európai Unió egységes adatvédelmi rendelete, valamint a Infotörvény írja elő. A tájékoztatónak a vonatkozó előírások értelmében könnyen elérhetőnek és közérthetőnek kell lennie.

Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei
Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE)
Az ERKE törvényes képviselője: Palik Szilvia egyesületi elnök,
adatvédelmi tájékoztatással megbízott munkatársa: Palik Zoltán szakmai vezető.
Székhelyünk címe: 3530 Miskolc, Melinda u. 24. II/3.
Telephelyünk: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 12. fsz. 3.
A weboldalunk címe: erke.hu, borsodicivil.hu
e-mail: civilkozpont@erke.hu

Az adatkezelés célja:

A személyes adatait az „Értéklabor: embléma és szlogenpályázat” megszervezése, nyilvánossága, megvalósítása és dokumentálása érdekében kérjük el és kezeljük.

Az adatezelés jogalapja

A személyes adatait a pályázat lebonyolításához kapcsolódóan, akkor kezeljük, ha ehhez a hozzájárulását adja. Ön a pályázat benyújtásával kitöltésével, majd a díjátadó rendezvényen készülő jelenléti ív aláírásával járul hozzá a személyes adatainak kezeléséhez.

Tudnia kell, hogy a szervezés és megvalósítás során más indokunk is van a személyes adatainak kezelésére.

A pályázat állami támogatásból valósul meg, e forrás felhasználásával összefüggésben jogszabály és szerződés is kötelez az esemény írásos és képi dokumentálására.

A kezelt adatok köre:

a pályázó személy neve, email címe, telefonszáma
a pályázó csapat kapcsolatartójának neve, email címe, telefonszám
A Google Inc, mint a Google Drive űrlapkitöltő felület üzemeltetője által a kérdőívet kitöltőktől automatikusan begyűjtött, a rendszer használatával összefüggő adatok.
A rendezvény helyszínén történő regisztráció során:

név, e-mail cím, telefonszám, szervezet neve, fotó (ha a regsztráció folyamat megörökítésre kerül)
A rendezvény nyilvánosságával és dokumentálásával kapcsolatban:

a rendezvényen készült fotó, videó dokumentáció, hangfelvétel
a rendezvényről erke.hu, borosdicivil.hu honlapon, valamint az ERKE által gondozott Facebook oldalakhoz kapcsolódó felhasználói adatok, amelyekről az elektronikus jelenlétünkre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóinkban külön is tájékozódhat

Az adatok kezelésének időtartama

A pályázással és a rendezvények megszervezésével kapcsolatban megadott adatait. valamint rendezvényen történő részvételével, az esemény megvalósításában történő közreműködésével kapcsolatban megadott, illetve keletkezett személyes adatait a pályázati dokumentumok megőrzésére, illetve a szerződések, megállapodások megőrzésére vonatkozó szabályok szerint őrizzük.

Adattovábbítás
A rendezvény megvalósításával kapcsolatban személyes adatokat (résztvevő nevét: e-mail címét, telefonszámát, illetve fényképét) továbbítunk

a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint támogató felé
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., mint támogató felé.
Az adattovábbítás jogalapja az Ön hozzájárulásán túl az adatkezelő jogos érdeke, amennyiben az közvetlenül hozzájárul a rendezvény dologi, tárgyi, szolgáltatási feltételeinek biztosításához kapcsolódó pályázati szerződés rendelkezéseinek betartásához.

Hozzáférés joga

Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatainak kezeléséről. Az érintett kérésére az ERKE 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Helyesbítés és törlés joga

Ön írásban kérheti a személyes adatainak (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Az Ön kérésre a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül visszajelzést küld az ERKE. Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az e-mailen kért adat törlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül válaszolunk.

Tiltakozás joga

Ön írásban tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését is tőlünk.

Adatok hordozhatóságának joga

Ön írásban kérheti a szervezet kezelésébe átadott személyes adatának rendelkezésre bocsátását. Az adatait széles körben használt, géppel olvasható formátumban 30 napon belül kaphatja meg.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az ERKE korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

ha vitatja a személyes adatok pontosságát,
ha az adatkezelés jogellenesnek találja, de ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
ha a szervezetnek már nincs szüksége a személyes adataira az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat valamely jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Ebben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapíthatóvá válik, hogy a szervezet jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatok álnevesítése és titkosítására nincs lehetőség.
A személyes adatokat tartalmazó papíralapú és elektronikus dokumentumokat a szervezet székhelyén/telephelyén, elzárt szekrényben őrizzük. A papíralapú dokumentumokat digitalizáljuk. A papíralapon és elektronikusan kezelt személyes adatokhoz a szervezet ügyvezető szerve, tisztségviselői, valamint azok a munkavállalók férnek hozzá, akiknek munkakörével összefüggésben látnia kell az esemény megszerzéséhez, megvalósításhoz szükséges adatokat.
Az adatkezelés során használt számítógépek és hálózati eszközök a szervezet tulajdonát képezik. A számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal – legalább felhasználónévvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni, a jelszavak cseréjéről a szervezet rendszeresen, illetve indokolt esetben gondoskodik.

A jelentkezési lapok kezelése felhő alapú, amelynek biztonságáról a Google Inc. gondoskodik. Erről bővebb tájékoztatást találhat ezen az oldalon: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Ön személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztató és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzuk fel. Ha úgy érzi, hogy megsértettük a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmére közösen találhassunk megoldást!

Amennyiben mégis panaszt szeretne tenni, vagy segítségre van szüksége az igényének érvényesítéséhez, jogában áll a felügyeleti hatósághoz fordulni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: 1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11

Posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

telefon:

+36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838
+36 (1) 391 1400

email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogos igényét polgári peres eljárásban is érvényesítheti. Keresetét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék felé nyújthatja be.

Jogunkban áll az adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan is megváltoztatni!

Kelt: Miskolc, 2023. augusztus 24.

…………………………..

Palik Zoltán

szakmai vezető

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük